S T A N O V Y

Buffalo club spolek

 1. Základní ustanovení
 2. Spolek s názvem Buffalo club z.s. (dále jen „BC“) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou, kulturní, vzdělávací a dobročinnou činnost.
 3. Sídlo spolku je na adrese: OLOMOUC – HLEDÁME KVALITNÍ SÍDLO – názvem i reálným prostorem.

 

 1. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
 2. Základním účelem a hlavní činností BC je:

Uspokojování, uspokojování, uspokojování následujících činností/účelů:

 1. a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
 2. b) pořídit sportoviště a následně vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
 3. c) budování mostů mezi oběma břehy společnosti
 4. d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
 5. e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
 6. f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
 7. g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.
 8. h) zajišťovat v oblasti konzumace alkoholu osvětu a vzdělávání svých členů, jejich školení dle pravidel BC
 9. i) rozvoj a podpora nejen mladých a talentovaných osobností a zajímavých podnikatelských nápadů
 10. j) vytváření příležitostí pro uskutečňování malých romantických dýchánků
 11. k) vytváření a udržování nových sociálních vztahů
 12. l) dobročinná pomoc v oblasti zadluženosti obyvatel ČR, seniorů a lidí bez domova
 13. BC může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

III. Orgány BC

 1. Orgány BC jsou:
 2. a) Buffalo CAMP jako orgán nejvyšší,
 3. b) Buffalo BOARD jako orgán výkonný,
 4. c) Bílý kůň jako orgán statutární,
 5. d) Opravárna jako orgán kontrolní a dozorový.
 1. Buffalo CAMP.

2.1. Buffalo CAMP je nejvyšším orgánem BC. Buffalo CAMP je složen ze všech členů BC starších 18ti let. (dále i jen „účastníci Buffalo CAMPu“).

2.2. Buffalo CAMP svolává k zasedání Buffalo BOARD nejméně jedenkrát do roka, a to vyvěšením pozvánky v sídle BC (povinné oznámení). Buffalo BOARD může současně členy BC vyrozumět o termínu a programu Buffalo CAMPu jiným vhodným způsobem (např. zveřejněním pozvánky na webových stránkách spolku https://www.buffaloclub.cz).

2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program Buffalo CAMPu. Pozvánka musí být v sídle BC vyvěšena nejméně 7 dní před konáním zasedání Buffalo CAMPu.

2.4. Buffalo BOARD je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let, vyjma panošů, nebo z podnětu Opravny. Nesvolá-li v tomto případě Buffalo BOARD Buffalo CAMP do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat Buffalo CAMP sám.

2.5. Buffalo CAMP může být odvolán či odložen způsobem, jakým bylo svolán.

 2.6. Do působnosti Buffalo CAMPu náleží zejména:

 1. a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
 2. b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky BC; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti Buffalo BOARDu,
 3. c) volba a odvolání členů Buffalo BOARDu a volba a odvolání Bílého koně,
 4. d) volba a odvolání členů Opravny,
 5. e) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
 6. f) schválení výsledku hospodaření,
 7. g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem BC,
 8. h) určení hlavních směrů činnosti BC,
 9. i) schvalování jednacího řádu Buffalo CAMPu, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
 10. j) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků řádných členů. Výše a splatnost příspěvků přidružených členů je upravena níže.
 11. k) rozhoduje o změně řádného člena spolku = povyšuje vyšší šlechtice

2.7. Buffalo CAMP je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem významným a rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem významným a rozhodujícím, je Buffalo CAMP usnášeníschopný v počtu přítomných. K poradní hlasům není povinnost přihlížet.

2.8. K platnosti usnesení Buffalo CAMPu je potřeba nadpoloviční většina přítomných s hlasem rozhodujícím či významným, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

2.9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov, je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných s hlasem rozhodujícím.

2.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných s hlasem rozhodujícím či významným. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se Buffalo CAMPu s hlasem rozhodujícím.

2.11. Zasedání Buffalo CAMPu řídí až do zvolení předsedajícího Buffalo CAMPu Bílý kůň nebo pověřený člen Buffalo BOARDu. Blíže upravuje průběh zasedání Buffalo CAMPu její jednací řád. V případě volebního Buffalo CAMPu též její volební řád.

2.12. Ze zasedání Buffalo CAMPu je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány spolku byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu po předchozí žádosti u Bílého koně.

 1. Buffalo BOARD

3.1. Buffalo BOARD zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti BC v období mezi Buffalo CAMPy.

3.2. Buffalo BOARD má nejméně 3 členy. Členem Buffalo BOARDu je vždy Bílý kůň jakožto statutární orgán BC. Funkční období členů Buffalo BOARDu je tříleté.

3.3. Buffalo BOARD svolává k zasedání Bílý kůň nebo v případě, kdy tak Bílý kůň nečiní nebo nemůže činit, jiný člen Buffalo BOARDu, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

 3.4. Buffalo BOARD je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení Buffalo BOARDu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Bílého koně, je-li na jednání přítomen.

3.5. Do působnosti Buffalo BOARDu náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci Buffalo CAMPu či jiných orgánů BC.

3.6. Buffalo BOARD zejména:

 1. a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí Buffalo CAMPu, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
 2. b) organizuje a řídí činnost BC,
 3. c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy BC, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti Buffalo CAMPu,
 4. d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování Buffalo CAMPu,
 5. e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku BC,
 6. f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
 7. g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov,
 8. h) rozhoduje o přijetí řádného člena spolku = jmenuje nižší šlechtice

3.7. Klesne-li počet členů Buffalo Boardu pod 3, tak Bílý kůň či člen Buffalo BOARDU svolá Buffalo CAMP do 2 měsíců.

 1. Bílý kůň

4.1. Bílý kůň je statutárním orgánem BC a má 1 člena. Bílý kůň zastupuje BC v souladu s rozhodnutím Buffalo CAMPu a Buffalo BOARDu. V případě, že Bílý kůň zastupuje BC v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit BC škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

4.2. Bílý kůň podepisuje jménem BC tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu BC připojí své jméno a svůj podpis. V době nepřítomnosti zastupuje Bílého koně pověřený člen Buffalo BOARDu s tím, že k jednáním vyžadujícím písemnou formu je oprávněn pouze na základě písemného zmocnění uděleného Bílým koněm.

4.3. Funkční období Bílého koně je tříleté.

4.4. Není-li možné, aby funkci Bílého koně zvolený člen nadále vykonával ze zdravotních či jiných důvodů, nebo pokud Bílý kůň sám odstoupí, Buffalo BOARD zvolí ze svého středu náhradníka, který funkci Bílého koně bude vykonávat do svolání Buffalo CAMPu.

 1. Opravna

5.1. Opravna dohlíží, jsou-li záležitosti BC řádně vedeny a vykonává-li BC činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy BC.

5.2. Opravna má jednoho člena. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s výkonem funkce Bílého koně, člena Buffalo BOARDu ani s výkonem funkce likvidátora.

5.3. Funkční období členů kontrolní komise je tříleté.

5.4. Opravna jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům BC, oddílům a členům BC.

5.5. Kontrolu činnosti BC, případně pobočných spolků provádí Opravna na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů BC či členů BC. V rozsahu působnosti Opravny může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů BC či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

5.6. Do působnosti Opravny náleží zejména:

 1. a) kontrola hospodaření BC,
 2. b) kontrola hospodaření pobočných spolků,
 3. c) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak BC, tak pobočnými spolky,
 4. d) přezkum rozhodnutí Buffalo BOARDu o vyloučení člena BC.

5.7. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu Buffalo BOARD a následně i Buffalo camp na jejím nejbližším zasedání.

5.8. Není-li možné, aby funkci Opravny zvolený člen nadále vykonával ze zdravotních či jiných  důvodů, nebo pokud člen Opravny sám odstoupí, Buffalo BOARD zvolí náhradníka, který funkci opravny bude vykonávat do svolání Buffalo CAMPu.

 1. Členství
 2. A) Druhy členství
 3. Členství v BC může být různého druhu, se kterými jsou spojena konkrétní práva a povinnosti. Inspirovali jsme se šlechtickými tituly.

S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

 1. Členství se rozlišuje na: a) panoš, b) nižší šlechtic c) vyšší šlechtic, d) panovník

2.1. Panoš je přidružený člen. Panoš může být označován též páže. Nižší šlechtic je řádný člen. Nižší šlechtic je členy spolku označován jako Svobodný pán či jiným nižším šlechtickým titulem, který bude uveden v žádosti o přijetí. Vyšší šlechtic je řádný člen a smí užívat titul hrabě, velmistr či jiný vyšší šlechtický titul uveden v žádosti o povýšení. Panovník je čestný člen. Panovníkem smí užívat titul baron, jejich výsost, Buffounder, Buffalo BOSS či jiný panovnický titul dle uvážení.

 1. Panošem se může stát na základě své žádosti fyzická osoba starší 15ti let, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností BC a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy BC.
 2. O přijetí panoše rozhoduje nižší šlechtic, vyšší šlechtic či panovník na základě písemné či ústní přihlášky a přijímající člen stanoví lhůtu k úhradě členského příspěvku. Buffalo BOARD blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. O přijetí panoše vyrozumí přijímající Buffalo BOARD bez zbytečného odkladu alespoň elektronickou komunikací a současně sdělí stanovenou lhůtu k úhradě členského příspěvku. Rozhodnutí přijímajícího o přijetí panoše se stane účinným okamžikem, kdy žadatel o členství uhradí členský příspěvek s tím, že marným uplynutím lhůty poskytnuté k úhradě členského příspěvku rozhodnutí přijímajícího pozbývá platnosti.
 3. Nižším šlechticem se může stát na základě své žádosti fyzická osoba starší 18ti let, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností BC a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy BC.
 4. O přijetí nižšího šlechtice rozhoduje Buffalo BOARD na základě písemného doporučení podaným jiným nižším šlechticem, vyšším šlechticem či panovníkem. Buffalo BOARD blíže stanoví obsah doporučení a způsob jejího podání. O přijetí nižšího šlechtice vyrozumí Buffalo BOARD žadatele bez zbytečného odkladu a současně mu stanoví lhůtu k úhradě členského příspěvku, která nebude kratší než 15 dnů, pokud již členský příspěvek neuhradil. Rozhodnutí Buffalo BOARDu o přijetí za řádného člena se stane účinným okamžikem, kdy žadatel o nižšího šlechtice uhradí členský příspěvek s tím, že marným uplynutím lhůty poskytnuté k úhradě členského příspěvku rozhodnutí Buffalo BOARDu pozbývá platnosti.
 5. Vyšším šlechticem se může stát fyzická osoba starší 25 let, která je nižším šlechticem, na základě rozhodnutí Buffalo CAMPu, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností BC a významně se podílela a nadále se hodlá podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy BC.
 6. O povýšení (změna členství) na vyššího šlechtice rozhoduje Buffalo CAMP na základě písemného doporučení podaném jiným vyšším šlechticem, panovníkem či Buffalo BOARDem. Buffalo BOARD blíže stanoví obsah doporučení a způsob jejího podání. O povýšení vyššího šlechtice vyrozumí Buffalo CAMP žadatele přímo na Buffalo CAMPu a nově povýšený vyšší šlechtic uhradí členský příspěvek pověřenému členu Buffalo BOARDu. Rozhodnutí Buffalo CAMPu o povýšení vyššího šlechtice se stane účinným okamžikem uhrazením členského příspěvku. Nezaplacením členského příspěvku do konce konání Buffalo CAMPu rozhodnutí Buffalo CAMPu o povýšení vyššího šlechtice pozbývá platnosti.
 7. Panovníkem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti, rozvoji, rozšiřování dobrého jména BC, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v životě.
 8. O povýšení na panovníka rozhoduje Buffalo CAMP s tím, že ke změně členství je třeba souhlasu osoby, která má být povýšena.
 9. BC vede seznam členů.

Zápisy a výmazy týkající se členství provádí Buffalo BOARD a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich Buffalo BOARD prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví Buffalo BOARD.

 1. Údaje o členech BC mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v BC podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
 2. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od BC na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
 1. B) Členská práva a povinnosti
 2. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
 3. Členská práva, která přísluší všem členům:
 4. a) účastnit se činnosti BC,
 5. b) být informován o činnosti BC a plánovaných činnostech BC
 6. c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
 7. d) účastnit se jednání orgánů BC, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
 8. e) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
 9. f) ukončit kdykoli své členství.
 1. Členská práva, která přísluší panošům:
 2. a) účastnit se jednání Buffalo CAMPu a hlasovat poradním hlasem o všech jeho rozhodnutích,
 3. b) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti
 4. c) navrhovat přijetí jiného pážete
 1. Členská práva, která přísluší nižším šlechticům:
 2. a) podílet se na řízení BC,
 3. b) účastnit se jednání Buffalo CAMPu a hlasovat o některých jeho rozhodnutích, a s hlasem významným,
 4. c) volit a být volen do některých volených orgánů BC za podmínek těchto stanov.
 5. d) kdykoliv vyloučit svého panoše i bez udání důvodů. O vyloučení panoše informuje bez zbytečného odkladu Buffalo BOARD,
 6. f) navrhnout ukončení členství (vyloučení) „cizího“ panoše Buffalo BOARDu,
 7. g) navrhnout jmenování svého panoše na nižšího šlechtice Buffalo BOARDu,
 8. h) požádat Buffalo BOARD o uvolnění menší finanční částky na uspořádání lokální akce na podporu BC.
 1. Členská práva, která přísluší vyšším šlechticům:
 2. a) podílet se na řízení BC,
 3. b) účastnit se jednání Buffalo CAMPu a hlasovat o všech jeho rozhodnutích s rozhodujícím hlasem, a to podle principu ustavení Buffalo CAMPu osobně,
 4. c) volit a být volen do všech volených orgánů BC za podmínek těchto stanov.,
 5. d) kdykoliv vyloučit panoše svého nižšího šlechtice i bez udání důvodů. O ukončení členství panoše informuje bez zbytečného odkladu Buffalo BOARD,
 6. f) navrhnout ukončení členství cizího pážete Buffalo BOARDu,
 7. g) navrhnout degradaci svého nižšího šlechtice Buffalo BOARDu,
 8. h) navrhnout Buffalo BOARDu změnu členství z panoše na nižšího šlechtice
 9. i) navrhnout Buffalo BOARDu změnu členství svého nižšího šlechtice na vyššího šlechtice
 10. k) hlasovat o změně stanov a všech záležitostech, kde je třeba kvalifikovaná většina s rozhodujícím hlasem
 11. l) požádat Buffalo BOARD o uvolnění větší finanční částky na uspořádání lokální akce na podporu BC,
 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
 2. a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti BC,
 3. b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy BC a základní normy sportovního chování,
 4. c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží BC k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno BC,
 5. d) pomáhat členům BC s činnostmi, které umí lépe než jiní
 6. e) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s členstvím a činností v BC, pokud o tom příslušný orgán BC podle stanov rozhodl,
 7. f) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů BC.
 1. Členské povinnosti, které je povinen dodržovat panoš:
 2. a) vypomáhat svým nižším, vyšším šlechticům či panovníkům s činnostmi pro BC
 3. b) zajišťovat organizaci Buffalo CAMPu.
 4. c) vypomáhat svým nižším, vyšším šlechticům či panovníkům s činnostmi pro BC
 1. Členské povinnosti, které je povinen dodržovat nižší šlechtic:
 2. a) funkce, do kterých byl zvolen
 3. b) úkoly, kterými byl pověřen,
 4. c) vypomáhat svým nižším, vyšším šlechticům či panovníkům s činnostmi pro BC,
 5. d) shánět zábavné a schopné lidi a dary pro BC,
 6. e) jít příkladem panošům
 1. Členské povinnosti, které je povinen dodržovat vyšší šlechtic:
 2. a) funkce, do kterých byl zvolen,
 3. b) úkoly, kterými byl pověřen,
 4. c) vypomáhat svým nižším, vyšším šlechticům či panovníkům s činnostmi pro BC,
 5. d) shánět zábavné a schopné lidi, dary a dotace pro BC,
 6. e) jít příkladem panošům a nižším šlechticům
 7. f) dát do BC srdíčko a trochu času
 1. Členská práva, která přísluší vyšším šlechticům:
 2. a) podílet se na řízení BC,
 3. b) účastnit se jednání Buffalo CAMPu a hlasovat o všech jeho rozhodnutích s rozhodujícím hlasem, a to podle principu ustavení Buffalo CAMPu osobně,
 4. c) volit a být volen do všech volených orgánů BC za podmínek těchto stanov.,
 5. d) kdykoliv vyloučit panoše i bez udání důvodů. O ukončení členství panoše informuje bez zbytečného odkladu Buffalo BOARD,
 6. f) navrhnout degradaci nižšího šlechtice Buffalo BOARDu,
 7. g) navrhnout Buffalo BOARDu změnu členství z panoše na nižšího šlechtice
 8. h) navrhnout Buffalo BOARDu změnu členství nižšího šlechtice na vyššího šlechtice
 9. i) navrhnout Buffalo CAMPu změnu členství vyššího šlechtice na panovníka
 10. k) hlasovat o změně stanov a všech záležitostech, kde je třeba kvalifikovaná většina s rozhodujícím hlasem
 11. l) požádat Buffalo BOARD o uvolnění jakékoliv finanční částky na uspořádání pecka akce na podporu BC,
 1. Členské povinnosti, které je povinen dodržovat panovník:
 2. a) funkce, do kterých byl zvolen,
 3. b) úkoly, kterými byl pověřen.
 1. C) Zánik členství
 2. Členství v BC zaniká:
 3. a) vystoupením člena,
 4. b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
 5. c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů BC, usnesení a rozhodnutí orgánů BC nebo jiných členských povinností,
 6. d) vyloučením pážete / panoše rozhodnutím svého svobodného pána nebo hraběte / velmistra
 7. d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
 8. e) zánikem BC bez právního nástupce,
 1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje Buffalo BOARD, vyjma vyloučení panoše. Rozhodnutí o vyloučení se zašle na jeden z kontaktů, který je uveden v seznamu členů spolku. Tzn. nejčastěji na jeho elektronickou adresu či tel. číslo, kterou BC poskytl.
 2. Řádný člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala Opravna. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě Buffalo BOARDu, který je povinen návrh předložit Opravně.
 3. Opravna rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.
 1. Majetek a hospodaření
 2. Zdrojem majetku BC jsou zejména:
 3. a) členské příspěvky,
 4. b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
 5. c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,
 6. d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
 7. e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.,
 8. f) dary.
 9. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Buffalo BOARD. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje Buffalo CAMP.
 10. Bližší zásady hospodaření s majetkem BC může upravit vnitřní předpis.

Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

 1. V případě zrušení BC bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu BC. Jestliže BC obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

VII. Závěrečná ustanovení

Znění těchto Stanov bylo schváleno níže uvedenými zakladateli Buffalo clubu, z.s. dne 20.1.2020.